Prowadzi rachunkowość firmy, sprawy kadrowo-płacowe oraz dokonuje rozliczeń finansowych, przechowuje dokumentację księgową, posługuje się komputerem z oprogramowaniem do obsługi księgowej, sporządza sprawozdania finansowe. Samodzielnie wykonuje podstawowe czynności biurowe przy wykorzystaniu sprzętu biurowego, takiego jak: fax, komputer, kopiarka, telefon oraz przeprowadza podstawowe analizy z zakresu księgowości, finansów, spraw kadrowo-płacowych.

Zawód o umiarkowanym zapotrzebowaniu na pracowników na rynku pracy w województwie śląskim - prawo.sejm.gov.pl  

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
- prowadzenie rekrutacji i selekcjonowanie kandydatów do pracy
- sporządzanie dokumentacji kadrowej
- prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi
- rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS
- prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń
- prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych
- prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości
- organizowanie rachunkowości jednostek organizacyjnych
- ewidencjonowanie operacji gospodarczych
- przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników
- wycenianie składników aktywów i pasywów
- scalanie wyniku finansowego
- sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych
- prowadzenie analizy finansowej

KARIERA ZAWODOWA:
Technik rachunkowości znajdzie zatrudnienie w działach finansowych i księgowych we wszystkich podmiotach gospodarczych, jednostkach i zakładach budżetowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, urzędach administracji samorządowej.