Prowadzi w różnych jednostkach organizacyjnych dokumentację biurową, magazynową i sprzedaży, sprawy kadrowo – płacowe i podatkowe, sporządza elementy planów, analizy, sprawozdania, wykonuje prace biurowe.
Samodzielnie wykonuje czynności z zakresu swoich obowiązków, ale zazwyczaj są one częścią pracy zespołowej w wydziale czy całej instytucji. Jest odpowiedzialny za pracę zespołu. Powinien łatwo nawiązywać kontakty, posiadać umiejętności przekonywania i negocjowania.
Posługuje się różnymi urządzeniami biurowymi i przetwarzania danych: komputer, faks, kserokopiarka, niszczarka, gilotyna.

Zawód o umiarkowanym zapotrzebowaniu na pracowników na rynku pracy w województwie śląskim - prawo.sejm.gov.pl

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
- stosowanie wybranych przepisów prawa w prowadzeniu działalności
- prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej
- powadzenie dokumentacji procesu sprzedaży
- gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku
- sporządzanie biznesplanu

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
- prowadzenie rekrutacji i selekcjonowanie kandydatów do pracy
- sporządzanie dokumentacji kadrowej
- prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi
- rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS
- prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń
- prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych
- prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami

KARIERA ZAWODOWA:
Technik ekonomista może pracować w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, podatkami. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.